//////
You are here: Home >Archive for the ‘Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości’ Category

CENY OBOWIĄZUJĄCE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKIMI

Do chwili obecnej nie zostały ustalone ceny maksymalne obowiązujące w obrocie gruntami miejskimi, a więc ceny kupna w razie wykonania pierwokupu lub wykupu ustala się zgodnie z ustawą wywłaszczeniową . Bliższe wskazówki co do osta­tecznego ustalenia ceny nieruchomości zawiera uchwała nr 234 Rady Ministrów z 26 VII 196 2 r. w sprawie ustalania ceny te­renów nabywanych w drodze pierwokupu przez prezydia rad narodowych . W myśl tej uchwały cena nabycia nieruchomości w drodze pierwokupu lub wykupu jest ceną reglamentowaną, za­tem nie może być wyższa niż odpowiadająca wysokości odszko­dowania stosowanego w razie wywłaszczenia właściciela z włas­ności danej nieruchomości. Jednakże w wypadku wykonania prawa pierwokupu (wykupu) gruntu nie zabudowanego oraz gruntu rolnego cenę odpowiadającą wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia powiększa się o 15%. 

PRZEDMIOT PIERWOKUPU

Jeżeli przedmiotem pierwokupu jest nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne, rybne lub ogrodnicze (np. gdy jest ona położona na terenach przewidzianych w planach zagospo­darowania przestrzennego), to cena płatna jest jednorazowo w ciągu trzech miesięcy od daty zawiadomienia o wykonaniu pier­wokupu. W rozporządzeniu .Ministra Finansów z 17 XII 1973 r. w sprawie oprocentowania przedterminowych wypłat odszkodo­wania za wywłaszczoj le nieruchomości zostały ponadto uregulowane ulgi w systemu płat za rue całej sumy odszkodowania . Uprzywllejowania wymienione w tymże rozporządzeniu mają za­stosowanie do spiat ceny z tytułu pierwokupu lub wykupu nie – ruchomości. Wszelkie bowiem przepisy o terminach 1 ratach za­płaty odszkodowania w razie wywłaszczenia stosuje się do za­płaty ceny kupna stosowanej w związku z wykonaniem pierwo­kupu i wykupu.

PRZEPISY USTAWY O GOSPODARCE

Jakkolwiek przepisy ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach odwołują się do ustawy wywłaszczeniowej tylko w odniesieniu do terminów i rat płatności ceny, to jednak prawo wywłaszczeniowe powinno stosować się także w kwestii ustalenia ceny. Wydoje się to uzasadnione w związku z tym, że odszkodowanie wypłacane w związku z wywłaszczeniem usta­lane jest w drodze szczególnego postępowania wywłaszczeniowego . Przyjęcie koncepcji prowadzenia postępowania admi­nistracyjnego w sprawie wykonani pierwokupu zakończonego decyzją administracyjną ułatwiłoby taki sposób szacowania nieruchomości . Niezależnie jednak od stosowanego trybu wy­konywania pierwokupu należy postulować, aby organ administra­cji państwowej realizujący uprawnienia z tytułu pierwokupu w każdym przypadku wnikliwie określał cenę nabycia nierucho – mości, przeprowadzając dokładny szacunek nieruchomości we­dług zasad stosowanych przy wywłaszczeniu. Właściciel powinien uczestniczyć w tym postępowaniu jako strona.

PRAWO WYKUPU NIERUCHOMOŚCI

Oprócz prawa pierwokupu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta ustawa o gospodarce tere­nami w miastach i osiedlach przewiduje także prawo wykupu takich nieruchomości. Przysługuje ono Skarbowi Państwo w razie zamiany lub darowizny, a także w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości, o ile jednym ze współwłaścicie­li jest Państwo. W odniesieniu do prawa wykupu stosuje się odpowiednio przepisy o korzystaniu z prawa pierwokupu (art, 35 ustawy). Stosowanie wykupu nie nastręcza większych trud­ności, gdyż przesłanką jego wykonania jest zawarcie przez zobowiązanego z osobą trzecią warunkowej umowy zamiany lub darowizny oraz zawiadomienie organu administracji państwowej o treyci takiej urnowy.

PEWNE TRUDNOŚCI

Pewne trudności mogą wyłonić się na tle zamiany nieru­chomości. Podzi się bowiem wątpliwość, czy prawo to może być stosowane w odniesieniu do obu zamienianych nierucho — mości, czy tylko w stosunku do jednej z nich, a jeżeli do jed­nej, to do której? Z lakonicznego brzmienia ustawy nie uzysku­je sjfj jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się jednak, że racje gospodarcze ustanowienia prawa wykupu przemawiają za przy­znaniem Państwu możliwości skorzystania z tego prawa w sto­sunku do obu nieruchomości będących przedmiotem umowy za- miany” . Z drugiej wszakże strony uprawniony Skarb Pan – stwa nie ma obowiązku wykupienia obu nieruchomości. Zależy to od uznania organu administracji państwowej, które powinno być rezultatem należytej oceny potrzeb gospodarczych.  

W STOSUNKU DO NIERUCHOMOŚCI

Tak więc prawo wykupu może być wykonane w stosunku do jednej lub obydwu zamienianych nieruchomości, jeżeli obydwa przed­mioty zamiany położone są na terenie miasta, a więc podlega­ją ustawie o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Ogólne odesłanie do przepisów o wykonywaniu prawa pierwokupu stwarza różne problemy, zwłaszcza gdy chodzi o stosowanie prawa wykupu w przypadku zniesienia współwłas— ności. Należy zaznaczyć, że prawo wykupu zostało rozszerzo­ne na zniesienie współwłasności nieruchomości dopiero przez przepisy wprowadzające kodeks cywilny (ort. XX lit. e). Podstawowe trudności wykonania prawa wykupu dotyczą w tym wypadku przesłanek uprawniających do storzystania z przywileju pierwszeństwa kupna.