//////
You are here: Home >Archive for the ‘Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców’ Category

WE WSPÓLNYCH STANOWISKACH

Zmodyfikowane wspólne stanowiska zostały przedstawione krajom kandydującym podczas sesji negocjacyjnych 11 i 12 czerwca. Na wniosek Francji do tekstu wspólnych stanowisk (w negocjacjach z Bułgarią, Czechami, Słowacją i Węgrami) wpro­wadzono klauzulę, iż państwo członkowskie UE może „powrócić” do negocjacji w sprawie swobodnego przepływu kapitału, jeśli rokowania dotyczące rolnictwa będą wymagały uwzględnienia kwe­stii nabywania nieruchomości rolnych. We wspólnych stanowiskach Czechom, Polsce i Węgrom zapro­ponowano pięcioletnie okresy przejściowe, podczas których możli­we będzie utrzymanie krajowych przepisów dotyczących nabywania drugich rezydencji.

W ODNIESIENIU DO NABYWANIA GRUNTÓW

W odniesieniu do nabywania gruntów leśnych i rolnych Bułgarii, Czechom, Słowacji i Polsce zaproponowano siedmioletni okres przejściowy, pozwalający na utrzymanie krajo­wych przepisów w tym zakresie, z wyjątkiem nabywania nierucho­mości przez unijnych rolników pragnących podjąć działalność na zasadzie samozatrudnienia i zamieszkać (w wymienionych krajach). We wspólnych stanowiskach podkreślono też, że w okresie obowią­zywania rozwiązań przejściowych kraje kandydujące powinny usta­nowić obiektywne, trwałe i przejrzyste kryteria przyznawania zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Stro­na unijna zaproponowała dokonanie po trzech latach od akcesji przeglądu skutków obowiązywania okresów przejściowych.

LITWA, ŁOTWA I ESTONIA

Na podstawie przygotowanego przez Komisję Europejską w związku z przeglądem raportu i opartych na nim zaleceń Rada UE mogłaby jednomyślnie zadecydować o ewentualnym skróceniu lub uchyleniu okresów przejściowych. Do marca 2002 r. wszystkie kraje oprócz Rumunii tymczasowo zakończyły nagocjacje w rozdziale „Swobodny przpływ kapitału”. W kwestii nabywania nieruchomości przez cudzoziemców nego­cjacje z Estonią i Łotwą przebiegały bez problemów, ponieważ kraje te nie zgłosiły w swych stanowiskach negocjacyjnych wnio­sków o jakiekolwiek derogacje lub okresy przejściowe.

STANOWISKO NEGOCJACYJNE LITWY

W stanowisku negocjacyjnym przyjętym przez rząd 12 lipca 2000 r. Litwa zastrzegła, że rozważa zgłoszenie wniosku o okres przejściowy, jeżeli chodzi o pełną liberalizację nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, jednak w trakcie późniejszych negocjacji nie przedsta­wiła takiego postulatu. W stanowisku negocjacyjnym strona litewska zaznaczyła, że art. 47 konstytucji Republiki Litewskiej nie jest zgodny z obowiązującą w prawie wspólnotowym zasadą swobodnego prze­pływu kapitału w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzo­ziemców. W związku z tym strona litewska zadeklarowała przyjęcie przed końcem 2003 r. odpowiedniej ustawy o zmianie konstytucji.

CYPR PODCZAS NEGOCJACJI

Ze względu na niewielki obszar kraju i przewidywane zakłócenia na rynku nieruchomości po akcesji (m.in. istotny wzrost popytu i ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego), Cypr zastrzegł w wyjściowym dokumencie negocjacyjnym ustalenie sta­nowiska w kwestii nabywania przez cudzoziemców tzw. drugich rezydencji w dalszej fazie negocjacji. Podczas sesji negocjacyjnej 29 marca 2001 r. strona unijna i cypryjska uzgodniły wprowadzenie do dokumentów akcesyjnych postanowienia o pięcioletnim okresie przejściowym (od momentu przystąpienia) dotyczącym nabywania przez obywateli UE drugich rezydencji na terytorium Cypru.

SPRAWA SŁOWENII

W stanowisku negocjacyjnym, przedstawionym stronie unijnej 28 maja 1999 r., strona słoweńska podkreśliła, że:   w przypadku uzyskania przez kraje kandydujące w wyniku nego­cjacji akcesyjnych jakichkolwiek praw w postaci okresów przej­ściowych lub derogacji dotyczących stopnia liberalizacji handlu nieruchomościami, Słowenia zastrzega stosowanie zasady wza­jemności w przyznawaniu podmiotom z tych państw (które nie podejmują działalności gospodarczej) prawa nabywania nieru­chomości w Słowenii.Oznaczałoby to w praktyce stosowanie przez Słowenię wobec obywateli i przedsiębiorstw z nowych państw członkowskich, które utrzymają po akcesji do UE przepisy ograniczające nabywanie nie­ruchomości przez cudzoziemców, analogicznych ograniczeń w okresie obowiązywanie wynegocjowanych przez te kraje okresów przejściowych.